سرپرست فرمانداری چناران
ولی قلیچی

    .     .     .
۱۳۹۷/۱۱/۲۲

مشروح سخنان سرپرست فرمانداری

در جمع پرشور راهپیمایان یوم الله ۲۲ بهمن شهر گلبهار

ولی قلیچی سرپرست فرمانداری شهرستان چناران به عنوان سخنران مراسم گلبهار در جمع راهپیمایان این شهر حضور یافت که مشروح صحبت های وی به شرح ذیر است

ولی قلیچی سرپرست فرمانداری شهرستان چناران به عنوان سخنران مراسم گلبهار در جمع راهپیمایان این شهر حضور یافت که مشروح صحبت های وی به شرح ذیر است:
وی ضمن تبریک چهلمین سالگرد انقلاب اسلامی و تسلیت ایام شهادت حضرت صدیقه طاهره (س) عنوان داشت:
در نظام برخاسته از فرهنگ دینی، مکتب علوی و فاطمی نقش اثرگذاری در درخشان شدن انقلاب داشته و دارد
انقلاب اسلامی ایران یکی از رخدادهای بی نظیر دوران معاصر و فجر جدیدی در تاریخ بشریت است که منشأ آثاری بس شگرف در ابعاد فرهنگی، سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و... در داخل و خارج از ایران گشت.
به یقین شجره طیبه این انقلاب با بهره گیری از چشمه زلال معارف و اعتقادات دینی مردم نستوه و فداکار ایران و با تکیه بر ریشه های استوار پیشینه فرهنگی و سیاسی و اجتماعی آنان بارور و پرثمر گشت
انقلاب اسلامی ایران نخستین انقلاب بزرگ قرن های اخیر است که توانسته خط مستقیم و جهت گیری خود را در یک چنین مدت طولانی حفظ کند،
*یکی از نقاط برجسته زندگانی امام خمینی(ره) ، عشق والای او نسبت به اهل بیت عصمت و طهارت (علیهم السلام)، به ویژه ساحت مطهر حضرت سیدالشهدا (ع) بود. عاشورا و کربلا در نگاه امام جایگاه ویژه‌ای دارد و امام نظرگاه بلندی به عاشورا افـکنـده و آن را دست مایه سترگی برای آفریـنـش انقلاب اسلامی یافته و از آن الهام گرفته است.
 امام خمینی (ره) قیام خود را برگرفته از قیام سیدالشهدا معرفی می‌کند و به آن افتخار می‌کند. پیام حماسی امام به مناسبت محرم آن سال شعار "پیروزی خون بر شمشیر" را به عنوان منطق انقلاب اسلامی در مواجهه با دنیای کنونی ندا داد.
به  فرموده مقام معظم رهبری: انقلاب اسلامی، این خیلی حادثه‌ی مهمی است. ملت ما از مسائل سیاسی منزوی بود، روگردان بود، حوادث کشور را مورد توجه قرار نمیداد. انقلاب این حالت را از ملت ما گرفت، ما را تبدیل کرد به یک ملت آگاه و سیاسی. امروز نوجوان های ما هم در دورترین نقاط کشور تحلیل سیاسی میکنند، حوادث سیاسی را درک میکنند، روی هر مسئله‌ای تحلیل میگذارند. قبل از انقلاب اینجور نبود. سیاست‌گرائی و سیاست‌فهمی مخصوص یک عده‌ی انگشت‌شمار در این کشور بود.
مردم عموماً دور از حوادث کشور بودند؛ دولتها می‌آمدند و میرفتند، قراردادهای بین‌المللی بسته میشد، کارهای بزرگ در دنیا انجام میگرفت، ملت خبر هم نمیشد.
شعارهای انقلاب، امروز همان شعارهای روز اول است؛ که این نشان‌دهنده‌ی سلامت انقلاب است.
*جمهوری اسلامی چهل سال است که آماج خرابکاری آمریکا و همدستان آمریکا است؛ در این چهل سال در جمهوری اسلامی چه اتّفاقی افتاده است؟ جمهوری اسلامی از یک نهال باریک تبدیل شده است به یک درخت برومند و پُرثمر؛ جمهوری اسلامی به رغمِ اَنفِ قدرتهای استکباری و آمریکا، توانسته است دل ملّتهای اسلامی را به پیام خود جلب کند و جذب کند؛ توانسته است توطئه‌ی آمریکا را در این منطقه با شکست مواجه کند؛ یک نمونه سوریه است، یک نمونه عراق است، یک نمونه لبنان است.
 ملّتهای منطقه قدرت ایستادگیِ خودشان را در مقابل توطئه‌ی استکبار آزمودند؛ ملّت عراق با شجاعت ایستاد، ملّت سوریه با فداکاری در میدان حاضر شد؛ اینها نشانه‌های قدرت خداوند و نشانه‌های صدق وعده‌ی الهی است که فرمود: یاَاَیُّهَا الَّذینَ ءامَنُوا اِن تَنصُرُوا اللهَ یَنصُرکُم وَ یُثَبِّت اَقدامَکُم؛(۱) هم نصرت داد، هم ثبات قدم داد.۱۳۹۷/۰۶/۱۸
بررسـی دستاوردهای  انقلاب:
بررسـی دستاوردهای  انقلاب نشـان میدهـد دنیـای غـرب در شـرایط کنونـی، بـا تعییـن شـاخصهای مدنظـر خـود در موضوعـات مختلـف و ارزیابـی جوامـع مختلـف بـر اسـاس آن، در حـال اداره دنیـا اسـت.
 ایـن ارزیابـی را کـه توسـط برخـی مؤسسـات علمـی بـه ظاهـر غیروابسـته پایه ریـزی شـده انـد، میتـوان بـه عنـوان یـک فنـاوری نـرم قلمـداد نمـود کـه بـه تعبیـر رهبـر معظـم انقـاب، بـا یـک پشـتوانه فکـری و فرهنگـی، بـه دنبـال جعـل ارزش در تمـام دنیـا اسـت
ایــن موضــوع آنــگاه قابــل توجــه تــر اســت کــه ابــزار آمارهــای بین المللــی بــه عنــوان یکــی از مهــم تریــن حربه هــای مــورد اســتفاده مخالفــان نظــام جمهــوری اســامی در شــرایط فعلــی مــورد اســتفاده قــرار میگیــرد.
دشــمنان انقــاب اســامی بــا هــدف ضربــه زدن بــه اســتحکام جمهــوری اســامی ایــران، ضمــن طــرح شــبهه و خدشــه در جایـگاه فعلـی و میـزان پیشـرفت جمهـوری اسـامی ایـران، بـه دنبـال ایجـاد یـأس و ناامیـدی در میـان ملـت شـریف ایـران هسـتند
. ملاحظه آمارهـای بیـن المللـی کـه گویـای پیشـرفت جمهـوری اسـامی اسـت،اقـرار قابـل توجهــی از دیگــران نســبت بــه توانمندیهــای نظــام اسـلـامی ،. نـرخ رشـد جمهـوری اسـامی ایـران، بالاتـر از بسـیاری از کشـورهای در حـال پیشـرفت کنونـی اسـت.
آمارهـای بین المللـی، هیچـگاه شـرایط سیاسـی تحمیـل شـده بـر کشـورها، نظیـر جنـگ و تحریـم و ... را مـورد توجـه قـرار نمـی دهنـد.
جالـب اسـت طبـق همیـن آمارهـا، وضعیـت کلان اقتصـادی ایـران در شـرایط خطیـر چندسـاله اخیـر، همـواره بالاتـر از حـد متوسـط بـوده اسـت. - برخـی شـاخصهای مطـرح در آمارهـای بیـن المللـی، بـا ارزشهـای بومـی اسـلامی-ایرانی مطابقـت نـدارد.
. رجـوع بـه ایـن آمارهـا نشـان میدهـد در عرصه هـای متعـدد، نـام ایـران در میـان بیسـت کشـور برتـر دنیـا مشـاهده میشـود. تعـداد ایـن رتبـه هـا و گسـتره موضوعـی آن، بـه حـدی متنـوع اسـت کـه ثابـت میشـود در عرصه هـای مختلـف مـورد نیـاز کشـور، بخـش قابـل توجهـی از انتظـارات، بـرآورده شـده اسـت.
 بـا اینحـال ، تمـام نقـاط قـوت ایـران در طـول ایـن سـال هـا در نـزد افـکار عمومـی، بـه نقـاط ضعـف تبدیـل شـده اسـت
 برترین جایگاه های ایران در آمار بین المللی در حوزه ظرفیت ها:
1-پنجمین کشور ثروتمند جهان در ذخایر منابع طبیعی هستیم
2-با داشتن یک درصد از جمعیت جهان حدود هفت درصد از منابع معدنی دنیا را در اختیار داریم
3-چهارمین کشور ثروتمند جهان در زمینه سوخت های فسیلی است.
4-بیستمین کشور ثروتمند جهان در زمینه ذخایر طلا و ارز است.
5-با بیش از سی میلیون نیروی کار،بیست و دومین کشور دنیا در این زمینه است.
6-هجدهمین کشور پر جمعیت دنیاست.
7-هفتمین کشور از نظر مساحت آبی.
8-سیزدهمین کشور جهان از نظر ثروت تنوع زیستی است.
9-هجدهمین کشور جهان از نظر مساحت است.
برترین جایگاه های ایران در در آمار های بین المللی در حوزه آموزش:
1-نهمین کشور جهان از نظر تعداد کتاب انتشار یافته در سال
2-دهمین کشور جهان از نظر میزان بودجه آموزش و پرورش به عنوان درصد از کل بودجه دولت
3-ایران از نظر فارغ التحصیلان چهار حوزه ((علوم دانشی،فناوری،مهندسی،ریاضی)) در جایگاه پنجم دنیا قرار دارد.
4-رتبه اول جهان از نظر درصد رشد با سوادان
برترین جایگاه های ایران در آمارهای بین المللی در حوزه سلامت
1-رتبه دهم رشد امید به زندگی از سال1357تا1394
2-رتبه یازدهم کاهش مرگ و میر نوزادان در هر 100هزار نفر
 
برترین جایگاه های ایران در آمارهای بین المللی در حوزه کشاورزی
1-بیست و دومین کشور از نظر تولید غلات
2-پانزدهمین کشور تولید کننده گندم و جو و بیست و یکمین در تولید برنج
3-پنجمین کشور جهان از نظر کل زمین های کشاورزی
4-پانزدهمین کشور جهان از نظر سرانه آبیاری سرزمینی
5-بیست و یکمین کشور جهان از نظر تعداد ماشینهای کشاورزی
6-هجدهمین کشور از نظر محصولات دامی کشاورزی
7-در تولید یک سوم از محصولات کشاورزی جهان جزء 10 کشور اول جهان است
برترین جایگاه های ایران در آمارهای بین المللی در حوزه انرژی
1-رتبه سیزدهم در صادرات گازطبیعی،رتبه دوم در ذخایر گازطبیعی و رتبه سوم تولید گاز طبیعی
2-رتبه چهارم در ذخایر اثبات شده نفت خام،رتبه هفتم در تولید نفت خام،رتبه شانزدهم در صادرات نفت خام
3-هفدهمین کشور جهان در تولید برق،بیست و دومین کشور جهان در صادرات برق
4-چهاردهمین کشور تولید کننده بنزین
برترین جایگاه های ایران در آمارهای بین المللی در حوزه صنعت و معدن
1-تولید فیروزه رتبه اول جهان،تولید گچ رتبه سوم جهان ،تولید سنگ آهن رتبه دهم جهان
تولید مس رتبه دوازدهم جهان،تولید روی رتبه شانزدهم جهان
2-جایگاه سیزدهم در تولید محصول راهبردی فولاد
3-جایگاه یازدهم در تولید سیمان
4-رتبه اول در صادرات سیمان
5-رتبه بیستم در تولید آلومینیوم
6-شانزدهمین کشور تولید کننده خودرو جهان است
برترین جایگاه های ایران در آمارهای بین المللی در حوزه فناوری
1-با بیش از 56 میلیون نفر درارای دسترسی به اینترنت دارای رتبه 17 کاربران اینترنت
2-با بیش از 74میلیون دارنده تلفن همراه در رتبه بیستم قرار دارد
3-ششمین کشور پیشرو در زمینه تولیدات فناوری نانو در دنیا
4-یکی از قدرت های نو ظهور در عرصه فناوری فضائی و دهمین کشور از نظر طراحی،ساخت و پرتاب ماهواره است.
5-جزء 9 کشور دارنده چرخه کامل سوخت هسته ای،جزء 13کشوری که توانائی غنی سازی اوزانیوم دارند.
6-جایگاه دوم پیشرفته ترین کشور ها در حوزه سلول های بنیادین.
7-در سال 2017 از نظر تولیدات زیست فناوری در رتبه13دنیا و اول منطقه
برترین جایگاه های ایران در آمارهای بین المللی در حوزه اقتصاد
1-رتبه 18 در تولید ناخالص داخلی بر اساس قدرت خرید
2-روند کاهشی ضریب جینی در ایران پس از انقلاب
3-جایگاه هفتم رشد جذبگردشگر
4-رتبه 19 جهان در سال 2016 از نظر اندازه بازار
برترین جایگاه های ایران در آمارهای بین المللی در حوزه ورزش
رتبه های جهانی ایران در ورزش های تیمی
*والیبال نشسته مردان رتبه1*کبدی رتبه 2*سپک تکرا مردان رتبه3فوتبال ساحلی رتبه3
*سپک تکرا بانوان رتبه 3فوتسال رتبه6والیبال نشسته بانوان رتبه5والیبال رتبه8هندبال ساحلی رتبه8
بسکتبال رتبه25فوتبال رتبه33بسکتیال با ویلچر رتبه4ورزشهای انفرادیوزنه برداری اول،کشتی آزاد اول،ووشو اول،کاراته دوم،جودو(کاتا)سم،تکواندو سوم،شمشیربازی چهارم،تیر یر و کمان مردان 15المپیک 2016 رتبه25
برترین جایگاه های ایران در آمارهای بین المللی در حوزه نظامی
1-رتبه سیزدهم نظامی جهان بدون در نظر گرفتن امکانات و تجهیزاات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی
برترین جایگاه های ایران در آمارهای بین المللی در حوزه علمی
1-رتبه اول علمی در منطقه2017
2-رتبه 16 علمی در جهان2017
3-بیشترین رتبه ارجاعات علمی در منطقه
4-هفدهمین کشور جهان با بیشترین ارجاعات علمی
5-سریع ترین نرخ رشد علمی در جهان
6-پیشرو ترین کشور جهان در عرصه تولیدات علمی
7-نرخ رشد علمی در ایران 11برابر میانگین جهانی است
برترین جایگاه های ایران در آمارهای بین المللی در حوزه توسعه انسانی
1-رتبه اول رشد شاخص توسعه انسانی جهان در 4 دهه اخیر
برترین جایگاه های ایران در آمارهای بین المللی در حوزه قدرت جهانی
 بر مبنای متحدین بین المللی،وضعیت اقتصادی،نفوذ سیاسی
1-قدرت برتر جهان از نظر هادسن،آمریکا،چین،روسیه،ژاپن،آلمان،روسیه،هند و ایران در گزینه هفتم قرار دارد.
2-بر مبنای :رهبری،نفوذ اقتصادی موثر،نفوذ سیاسی،اتحادهای بین المللی قوی،نیروی نظامی قوی
ایران سیزدهمین قدرت برتر جهان از نظر یو.اس.نیوز در سال2018
3-بر مبنای رتبه بندیAmerican Interest  متعلق به فرانسیس فوکویاما
بر مبنای:نفوذو تاثیرگزاری در سایر کشورها،قدرت دفاعی و موشکی
رتبه هفتم جهان از نظر موسسه امریکن اینترست
 
سرپرست فرمانداری در جمع بندی سخنانش گفت:
*ملت متمدن و دربند بودیم،به برکت انقلاب اسلامی ملتی متمدن و آزاد و مستقل شدیم.
*در تعیین سرنوشت خود هم با هم برابریم،در انتخابات های مختلف رهبری،رییس جمهوری،نظامی ،انتظامی،امام جمعه و...همه یک رای داریم.
*با افتخار به گذشته و امید بر آینده انقلاب،با وحدت کلمه و همکاری و اتحاد و انسجام ملی امیدبخش و امید آفرین باشیم
*دولت وملت در کنار هم و در سایه رهبری مقام عظمای ولایت انقلاب را از مسیر پرتلاطم امروز هم عبور خواهند داد.
*در شرایط فعلی کشور تقویت روحیه همگرایی به جای واگرایی،حل مشکلات جمعی به جای مشکلات فردی،ایجاد مشارکت به جای مزاحمت،مساعدت به جای ممانعت، اشتغال به کار به جای پایان کار و تدبیر به جای تقصیر و متمرکز شدن بر روی حل مشکلات در دستور کار همگان باید باشد.
*رمز پیروزی انقلاب مشارکت احاد مردم بود،مشارکت در دفاع از کشور مشارکت در سازندگی کشور،مشارکت در اداره کشور،مشارکت در بی اثر کردن تحریم ها و امروز مشارکت در توسعه مبتنی بر اقتصاد مقاومتی است.


منبع : زیرپرتال فرمانداری چناران
تعداد بازدیدها : تعداد بازدیدها : ۷۸


مطالب مرتبط با این موضوع :


کلیه حقوق این پورتال محفوظ و متعلق به استانداری خراسان رضوی می باشد.

نظرسنجی
مطالب سایت را چگونه ارزیابی می کنید؟
آماربازدیدکنندگان